top of page

Резве Настаняване - Хотел Резве

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Споразумение за поверителност на уебсайта

Как да използваме и защитаваме информацията, която получаваме за вас и услугите, които изисквате, докато посещавате този уебсайт и се възползвате от услугите, които предоставяме чрез този сайт, са предмет на условията, изложени в тази „Политика за поверителност“. Като посетите този уебсайт и поискате да се възползвате от услугите, които предлагаме чрез този уебсайт, вие приемате условията, изложени в тази „Политика за поверителност“.

I. ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА И ОБРАЩАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Като Rezve Accommodation - Hotel Rezve, данните, получени от нашите клиенти или бъдещи клиенти, са били запазени поверителни и никога не са споделяни с трети страни поради чувствителността на работата, с която се занимаваме. Защитата на личните данни е основната политика на нашата компания. Още преди да има някаква законова регулация, нашата компания отдаде голямо значение на поверителността на личните данни и възприе това като работен принцип и даде работни инструкции на своите служители в съответствие с този принцип. Като “Rezve Accommodation - Hotel Rezve”, ние се задължаваме да спазваме всички отговорности, поети от Закона за защита на личните данни.

II. ОБХВАТ И ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА И ОБРАЩАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тази Политика, изготвена от нашата компания, е изготвена в съответствие със Закон № 6698 за защита на личните данни („KVKK“). Законът е влязъл в сила с всичките му разпоредби от днес. Данните, получени от Вас с Ваше съгласие или в съответствие с други закони, изброени в Закона, ще бъдат използвани за подобряване на качеството на услугите, които предоставяме, за подобряване на услугите, предлагани за Вас и нашата политика за качество. Отново част от данните, с които разполагаме, са обезличени и анонимизирани. Тези данни са данни, използвани за статистически цели и не са предмет на правоприлагането и нашата политика. „Rezve Accommodation - Политика за защита и обработка на лични данни на хотел Rezve“ има за цел да защити автоматично получените данни на нашите клиенти, бъдещи клиенти, служители, клиенти и служители на компании, работещи в партньорство за решения с нас или други лица, и включва разпоредби относно тези . Нашата компания има право да променя нашата политика и нашия регламент, при условие че е в съответствие със закона и че личните данни са по-добре защитени.

III. ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

а) Спазване на закона и правилата за честност: “Rezve Lodging - Hotel Rezve” поставя под въпрос източника на данните, които събира или получава от други компании и придава значение на получаването им в съответствие със закона и в рамките на правилата за честност . В този контекст отправя необходимите предупреждения и уведомления до трети страни (агенции и други посреднически институции), които продават услугите, предлагани от „Резве Лоджинг – Хотел Резве”, с цел защита на личните данни.

б) Да бъдем точни и актуални, когато е необходимо: „Rezve Accommodation - Hotel Rezve” отдава значение на факта, че всички данни в институцията са верни, не съдържат невярна информация и накрая, ако има промяна в лични данни, те се актуализират, ако са му съобщени.

в) Обработка за конкретни, ясни и легитимни цели: “Резве Настаняване - Хотел Резве” обработва данните само за целите, които предлага и за които получава съгласието на хората по време на услугата. Той не обработва, използва и използва данни, освен за бизнес цели.

г) Свързани, ограничени и измерени за целта, за която се обработват: “Резвее Настаняване - Хотел Резве” използва данните само за целта, за която се обработват и до степента, изисквана от услугата.

д) Запазване за срока, предвиден в съответното законодателство или изискван за целта, за която се обработват: „Резве Настаняване - Хотел Резве” съхранява договорните данни в рамките на своя орган, докато не са налице периодите на противоречие на Закона, изискванията на търговско и данъчно право. Въпреки това, когато тези цели изчезнат, той изтрива или анонимизира данните.

Трябва да се подчертае, че независимо дали “Rezve Accommodation - Hotel Rezve” събира или обработва данните в съответствие със съгласието или закона, тези принципи, изброени по-горе, продължават да важат. Съгласно чл.11 от Закона за защита на личните данни имате следните права. За улесняване на тези права за вас е изготвен и формуляр за кандидатстване от „Резвее Настаняване - Хотел Резве”. Лицата, чиито лични данни се обработват, като се обърнат към нашия контакт, обявен на нашия уебсайт от “Резвее Настаняване - Хотел Резве”, относно собствените им данни;

а) Научете дали вашите лични данни се обработват или не,

б) Ако личните данни са били обработвани, искане на информация за тях,

в) Научаване на целта на обработването на лични данни и дали те се използват в съответствие с нейната цел,

ç) Да познава третите лица, на които се прехвърлят лични данни в страната или в чужбина,

г) Искане за корекция на лични данни в случай на непълна или неправилна обработка,

д) искане за изтриване или унищожаване на лични данни в рамките на предвидените в закона условия,

е) искане за уведомяване за транзакциите, извършени съгласно алинеи (d) и (e) до трети страни, на които са прехвърлени лични данни,

ж) Възразява срещу възникването на резултат срещу самото лице чрез анализиране на обработваните данни изключително чрез автоматизирани системи,

ğ) В случай на загуба поради неправомерно обработване на лични данни, той има право да иска обезщетение на щетите. Като “Rezve Accommodation - Hotel Rezve”, ние уважаваме тези права.

Политика за максимални спестявания/Политика за скъперничество

Съгласно тази политика, която се нарича принцип на максимални спестявания или принцип на скъперничество, данните, които достигат до „Резвено настаняване - Хотел Резве”, се обработват в системата само при необходимост. Следователно кои данни събираме се определя от целта. Не се събират ненужни данни. Други данни, предавани на нашата компания, се прехвърлят към фирмените информационни системи по същия начин. Излишната информация не се записва в системата, не се изтрива или анонимизира. Тези данни могат да се използват за статистически цели. Здравните данни, които са една от специалните качествени данни, се вземат само с цел предоставяне на по-добро обслужване на клиентите и опазване на тяхното здраве и се съхраняват внимателно в системата.

Изтриване на лични данни

Личните данни се изтриват, унищожават или анонимизират от нашата компания, автоматично или по искане на съответното лице, когато сроковете, изисквани от закона, приключването на съдебните процеси или други изисквания са премахнати.

Точност и актуалност на данните

По правило данните, съдържащи се в „Настаняване Резве – Хотел Резве”, се обработват по деклариран от съответните лица. “Rezve Accommodation - Hotel Rezve” не е длъжен да проверява точността на данните, декларирани от клиенти или хора, които са се свързали с “Rezve Accommodation – Hotel Rezve”, и това не се прави законно и поради нашите принципи на работа. Декларираните данни се считат за верни. Принципът за точност и актуалност на личните данни е възприет и от “Резве Лодж - Хотел Резве”. Той актуализира личните данни, които нашата компания е обработила от официалните документи, които получава или по искане на заинтересованото лице. Предприема необходимите мерки за това.

Поверителност и сигурност на данните

Личните данни са поверителни и “Rezve Accommodation - Hotel Rezve” също спазва тази поверителност. Само упълномощени лица имат достъп до лични данни в рамките на компанията. Вземат се всички необходими технически и административни мерки, за да се защитят личните данни, събирани от “Резве Акомодация - Хотел Резве” и да не попаднат в ръцете на неупълномощени лица и да не бъдат жертви на нашите клиенти и бъдещи клиенти. В тази рамка се гарантира, че софтуерът отговаря на стандартите, че третите страни са внимателно подбрани и че политиката за защита на данните се спазва в рамките на компанията.

IV. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ

Събирането и обработката на лични данни от „Резве Лоджинг – Хотел Резве” ще се извършва в съответствие с целите, посочени в уточняващия текст. Данните се събират и обработват с цел сключване на договора и предоставяне на по-добро обслужване на клиентите.

V. ДАННИ НА КЛИЕНТА, ВЪЗМОЖНИЯ КЛИЕНТ И ПАРТНЬОРИТЕ ЗА БИЗНЕС И РЕШЕНИЯ

Събиране и обработка на данни за договорни отношения

При установяване на договорни отношения с нашите клиенти и бъдещи клиенти, събраните лични данни могат да бъдат използвани без съгласието на клиента. Това използване обаче се извършва в съответствие с целта на договора. Данните се използват за по-добро изпълнение на договора и изискванията на услугата и се актуализират при необходимост чрез контакт с клиентите. От друга страна, данните, оставени ни от нашите бъдещи клиенти (потенциални клиенти), се обработват, за да им предоставим по-лесно и качествено обслужване след това. Ако тези данни не са се превърнали в договорни отношения при поискване, те ще бъдат изтрити.

Данни за бизнес и бизнес партньори

“Rezve Accommodation - Hotel Rezve” приема принципа на действие в съответствие със закона при споделяне на данни както с бизнес партньори, така и с партньори за решения. Данните се споделят с бизнес партньори и партньори за решения с ангажимент за поверителност на данните и само доколкото услугата изисква, като тези страни са принудени да предприемат мерки за гарантиране на сигурността на данните.

Обработка на рекламни данни

Относно регулирането на електронната търговия. За търговската комуникация и търговските електронни съобщения по закон. Съгласно регламента, имейли с рекламна цел могат да се изпращат само до лица с предварително одобрение. Изисква се изричното съгласие на лицето, на което се изпраща обявата. Отново, „Резве Настаняване – Хотел Резве” се съобразява с подробностите за „одобрението”, определени в съответствие със същото законодателство. Одобрението, което трябва да бъде получено, трябва да обхваща всички търговски електронни съобщения, изпратени до адресите за електронна комуникация на получателите с цел популяризиране на стоките и услугите на вашата компания, предлагане на пазара, популяризиране на нейния бизнес или повишаване на разпознаваемостта му със съдържание като поздравления и пожелания. Това одобрение може да бъде получено в писмена форма, във физическата среда или чрез всяко електронно средство за комуникация. Важното е купувачът да има положително волеизявление, име и фамилия и електронен комуникационен адрес, които приема да изпраща търговски електронни съобщения.

Транзакции с данни, извършени поради законово задължение на дружеството или изрично предвидени в закона

Личните данни могат да бъдат обработвани без допълнително одобрение, за да се посочи ясно обработката в съответното законодателство или за изпълнение на законово задължение, определено от законодателството. Видът и обхватът на обработката на данни трябва да са необходими за законово разрешената обработка на данни и трябва да отговарят на съответните законови разпоредби.

Обработка на фирмени данни

Личните данни могат да бъдат обработвани в съответствие с услугата, предлагана от компанията и нейните законни цели. Данните обаче не могат да бъдат използвани за незаконни услуги по никакъв начин.

Обработка на специални данни

Според закона данни, свързани с раса, етнически произход, политически възгледи, философски убеждения, религия, секта или други вярвания, маскировка и облекло, членство в асоциации, фондации или синдикати, здраве, сексуален живот, наказателни присъди и мерки за сигурност , а биометричните и генетични данни са лични данни от специално естество. “Rezve Accommodation - Hotel Rezve” също предприема адекватни мерки, определени от УС при обработката на лични данни от специален характер. “Rezve Accommodation - Hotel Rezve” може да обработва специални данни само за целта, за която са събрани, със съгласието на физическите лица, с цел предоставяне на по-добри услуги.

Данните се обработват от автоматизирани системи

“Резвее Настаняване - Хотел Резве” действа в съответствие със Закона по отношение на данните, обработвани чрез автоматични системи. Информацията, получена от тези данни, не може да бъде използвана срещу лицето без изричното съгласие на хората. Въпреки това, “Rezve Accommodation - Hotel Rezve” може да взема решения относно хората, които ще обработва, използвайки данните в собствената си система.

Потребителска информация и интернет

В случай на събиране, обработка и използване на лични данни на уебсайтовете и други системи или приложения на Rezve Accommodation - Hotel Rezve, съответните лица се информират за декларацията за поверителност и при необходимост за бисквитки. Хората са информирани за нашите практики на уеб страници. Личните данни ще бъдат обработвани в съответствие със закона.

Когато посещавате нашия уебсайт, ние представяме на вашето внимание следната информация относно бисквитките, които използваме/ще използваме на нашата страница.

Google (аналитика, двойно щракване)

Бисквитки Цел: Измерване Реклама Подобрение в сайта

Тип бисквитки: Функционални и аналитични бисквитки Търговски бисквитки

Facebook

Цел на използването на бисквитки: Реклама

Тип бисквитка: Търговски бисквитки

вътрешен човек

Бисквитки Цел: Измерване Реклама Подобрение в сайта

Тип бисквитки: Функционални и аналитични бисквитки Търговски бисквитки

Фирми на трети страни

Цел на използването на бисквитки: Реклама

Тип бисквитки: Функционални и аналитични бисквитки Търговски бисквитки

Функционални и аналитични

Бисквитките съдържат данни за запомняне на вашите предпочитания, ефективно използване на уебсайта, оптимизиране на сайта, за да отговаря на потребителски заявки и как посетителите използват сайта. Поради своето естество тези видове бисквитки не съдържат потребителски имена и т.н. може да съдържа вашата лична информация.

Бисквитки на трети страни

Rezve Accommodation – Уебсайтовете/мобилните приложения/мобилните уебсайтове на хотел Rezve работят с надеждни и добре познати доставчици на реклама на трети страни. Доставчиците на услуги от трети страни поставят свои собствени бисквитки, за да ви обслужват конкретни реклами. Бисквитките, поставени от трети страни, събират и обработват информацията за сърфиране на посетителите на уебсайтове и анализират как се използват.

Търговски бисквитки

В съответствие с вашите интереси и избор, той служи за увеличаване на вашето изживяване при използване чрез представяне на продуктите/съдържанието, към които сте се насочили, и предлагане на по-напреднало, персонализирано рекламно портфолио. Посочените по-горе сесийни, постоянни, функционални и аналитични и търговски бисквитки се съхраняват във фонов режим за приблизително 2 (два) месеца, като необходимите корекции могат да бъдат направени в личните настройки на интернет браузъра. Процесът на премахване от тези настройки може да варира в зависимост от интернет браузъра. Ако вашата транзакция е непълна поради грешки или прекъсвания в системата, докато сте на етап резервация, представителят на нашия кол център ще се свърже с вас.

Ако вашата транзакция е непълна поради грешки или прекъсвания в системата, докато сте на етап резервация, представителят на нашия кол център ще се свърже с вас.

Как мога да изтрия бисквитки?

Много интернет браузъри са настроени автоматично да приемат и използват бисквитки от момента, в който са инсталирани за първи път на вашия компютър. Като използвате менютата за помощ или настройки на вашия интернет браузър, можете да предотвратите бисквитките или да дадете предупреждение, когато бисквитките се изпращат на вашето устройство. Можете да използвате екрана с инструкции или помощни опции на вашия браузър, за да научите за различните начини за управление на бисквитки и да получите подробна информация как да коригирате настройките на браузъра, който използвате.

Цели на събиране и обработка на данни за сигурност в съоръжения

Вашите кадри от охранителната камера, получени поради посещението ви в Rezve Accommodation - хотел Rezve, който има званието администратор на данни в рамките на закона с номер 6698, се събират, за да гарантираме безопасността както на нашата компания, така и на вас, и нашата компания да ви предостави надеждна услуга. Вашите лични данни не се използват за цели, различни от изброените; Законният интерес на администратора на лични данни, уреден в член 5/2, буква е) от KVKK, се обработва въз основа на правната причина. По правило събраните от вас лични данни не се споделят с трета страна или институция. Въпреки това, той може да бъде споделян, за да се отговори на изискванията на законно упълномощени публични институции и организации, за да се изпълнят законовите задължения, посочени в член 5/2(ç) от закона. След като целта на събирането приключи, вашите данни се унищожават.

VI. ДАННИ НА НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Обработка на данни за бизнес отношения

Личните данни на нашите служители могат да бъдат обработвани без съгласие, доколкото е необходимо по отношение на бизнес отношенията и здравното осигуряване. Въпреки това “Резве Лоджинг - Хотел Резве” гарантира поверителността и защитата на данните на своите служители.

Обработка по правни задължения

“Rezve Accommodation - Hotel Rezve” може да обработва личните данни на своите служители, без да получи отделно одобрение с цел изрично посочване на обработването в съответното законодателство или изпълнение на законово задължение, определено от законодателството. Този въпрос се ограничава до задълженията, произтичащи от закона.

Обработка в полза на служителите

“Rezve Accommodation - Hotel Rezve” може да обработва лични данни без получаване на одобрение за транзакции, които са в полза на служителите на компанията, като частни здравни застраховки. За спорове, произтичащи от делови отношения, „Резвее Настаняване – Хотел Резве” може да обработва данни за служители.

Обработка на специални данни

Според закона данни, свързани с раса, етнически произход, политически възгледи, философски убеждения, религия, секта или други вярвания, маскировка и облекло, членство в асоциации, фондации или синдикати, здраве, сексуален живот, наказателни присъди и мерки за сигурност , а биометричните и генетични данни са лични данни от специално естество. “Rezve Accommodation - Hotel Rezve” също предприема адекватни мерки, определени от Съвета, освен одобрението на съответното лице, при обработката на лични данни от специален характер. Специални категории лични данни могат да се обработват без съгласието на лицето, но само във връзка с разрешените от закона случаи и по ограничен начин. За да могат нашите служители да се възползват от застрахователни и здравни услуги, квалифицираните данни, получени от тях, се използват само за целта.

Данните се обработват от автоматизирани системи

Данните, обработени от автоматизирани системи по отношение на служителите, могат да се използват при вътрешни промоции и оценки на изпълнението. Нашите служители имат право да възразят срещу резултата срещу тях и го правят, като спазват вътрешни процедури. Възраженията на служителите също се оценяват в рамките на компанията.

Телекомуникации и интернет

Компютри, телефони, електронна поща и други приложения, предоставени на служителите в компанията, се предоставят на служителя само за бизнес цели. Служителят не може да използва нито едно от тези средства, предоставени му от компанията, за лични цели и комуникация. Компанията може да контролира и одитира всички данни за тези превозни средства. Служителят се задължава, че няма да съхранява никакви други данни или информация, освен работа на предоставените му компютри, телефони или други инструменти от момента на започване на работата.

VII. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ

Личните данни могат да бъдат споделяни с бизнес партньори и партньори за решения и филиали на "Резве Лоджинг - Хотел Резве", за да може услугата да бъде видяна от "Резве Акомодейшън - Хотел Резве".

“Rezve Accommodation - Hotel Rezve” ще може да прехвърля лични данни на следните лица и институции за определени цели;

» Ограничено до бизнес партньорите на “Резве Акомодейшън – Хотел Резве” с цел осигуряване изпълнението на целите на учредяването на бизнес партньорството, До доставчиците на Хотел Резве; “Rezve Accommodation - Hotel Rezve” има правомощието да прехвърля лични данни в рамките на условията, определени от УС в закона, в съответствие с другите условия в Закона и при съгласие на лицето, в рамките на страната и в чужбина.

VIII. ПРАВА НА СВЪРЗАНОТО ЛИЦЕ

“Rezve Accommodation - Hotel Rezve” приема, че субектът на данните има право да получи съгласие, преди данните да бъдат обработени, и че има право да определи съдбата на данните след обработката на данните.

По отношение на личните данни, като се обърнете към лицето за контакт, обявено на нашия уебсайт от „Резвее Настаняване - Хотел Резве”; а) Научаване дали се обработват лични данни, б) Изискване на информация, ако личните данни са били обработвани, в) Научаване на целта на обработването на лични данни и дали те се използват в съответствие с нейната цел, ç) Познаване на третите лица в страната или в чужбина, на които се прехвърлят лични данни, г) Лични данни Искане за коригиране на данните в случай на непълна или неправилна обработка на данните, д) Искане за изтриване или унищожаване на лични данни в рамките на условията, предвидени в член 7, е) Изискване за уведомяване за извършените транзакции в съответствие с алинеи (d) и (e) до третите лица, на които са прехвърлени личните данни, g) Възражение срещу възникването на резултат срещу лицето чрез анализиране на обработваните данни изключително чрез автоматизирани системи, ğ) Искане за обезщетение на щетите в случай на загуба поради неправомерно обработване на лични данни. Въпреки това, физическите лица нямат право на анонимни данни в рамките на Компанията. “Резвее Настаняване - Хотел Резве” може да споделя лични данни със съответните институции и организации с цел упражняване на законовите правомощия на съдебен или държавен орган в съответствие с бизнес и договорните отношения.

Собствениците на лични данни могат да подават своите искания относно горепосочените права на следния адрес за контакт, като попълнят изцяло формуляра за кандидатстване на официалния уебсайт на Дружеството, www.maxxroyal.com, и го подпишат с мокър подпис, с препоръчано писмо с обратна разписка и фотокопие на лична карта (само лицево копие за личната карта) могат да я изпратят. На вашите заявления ще бъде отговорено възможно най-скоро в зависимост от съдържанието на вашето заявление или най-късно в рамките на 30 дни, след като достигне до нашата компания. Трябва да подадете заявленията си с препоръчано писмо с искана обратна разписка. Освен това ще бъде отговорено само на частта от вашето заявление за вас, а заявление за вашия съпруг, роднина или приятел няма да бъде прието. “Rezve Accommodation - Hotel Rezve” може да поиска друга релевантна информация и документи от кандидатите.

IX. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Данните на служители или други лица в "Резвее Настаняване - Хотел Резве" са поверителни. Никой не може да използва, копира, възпроизвежда, прехвърля на други, да използва тези данни за каквито и да било други цели, освен за бизнес цели, без спазване на договора или закона.

X. СИГУРНОСТ НА ПРОЦЕСА

Вземат се всички необходими технически и административни мерки, за да се защитят личните данни, събирани от “Резве Акомодация - Хотел Резве” и да не попаднат в ръцете на неупълномощени лица и да не бъдат жертви на нашите клиенти и бъдещи клиенти. В тази рамка се гарантира, че софтуерът отговаря на стандартите, че третите страни са внимателно подбрани и че политиката за защита на данните се спазва в рамките на компанията. Мерките за безопасност непрекъснато се обновяват и подобряват.

XI ОДИТ

“Rezve Accommodation - Hotel Rezve” извършва необходимите вътрешни и външни одити по отношение на защитата на личните данни.

XII. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЯ

“Rezve Lodging - Hotel Rezve” предприема незабавни действия за отстраняване на нарушението, когато бъде уведомен за всяко нарушение на личните данни. Той свежда до минимум вредата на засегнатото лице и компенсира щетите. Когато личните данни са получени отвън от неупълномощени лица, то незабавно уведомява Съвета за защита на личните данни.

За уведомяване за нарушения www. Заявления могат да се подават и съгласно процедурите, посочени на https://www.hotelrezve.com/kvkk.

Относно направени искания по Закона за защита на личните данни

Всички приложения са достъпни на www. Както е обявено на страниците https://www.hotelrezve.com/kvkk, то ще бъде обработено, ако формулярът на страницата е попълнен и към него е приложено копие от идентификатора и изпратено на адреса във формуляра от регистрирани поща с обратна разписка.

Права по отношение на лични данни могат да се упражняват само по отношение на лични данни. Искания относно данните на лица, различни от лицето, попълнило формуляра и чието фотокопие на лична карта е приложено, няма да бъдат разглеждани. Формуляри без фотокопие на лична карта няма да се разглеждат. Дори когато заявките за изтриване на данни са изпълнени, ние ви информираме, че сме длъжни да споделим данните с официалните органи, ако това бъде поискано от официалните органи.

bottom of page